Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Odluka O Od. Služb. Za Inf.

Broj:11-01/13-02

Krk, 12.03.2013.

Na temelju članka 9.  i članka 31.Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, a u svezi s člankom 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13.), Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka,  dana 12. ožujka 2013. godine donosi slijedeću

O D L U K U
O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se Službenik za informiranje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka kao tijelu javne vlasti.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Odgovorne osobe za davanje informacija po podnesenom zahtjevu  jesu: zapovjednik i zamjenik zapovjednika.

Članak 2.

Službenicom za informiranje imenuje se Vanja Kocmur Starčević koja radi na obavljanju poslova voditeljice računovodstveno administrativnih poslova.

Zapovjednik i/ili zamjenik zapovjednika, obvezni su na zahtjev službenika za informiranje u postupku po podnesenom zahtjevu, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana, dostaviti informaciju, ili podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji, u skladu sa Zakonom.

Članak 3.

Službenica za informiranje:

-   obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
sukladno unutarnjem ustroju, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim  dokumentima koji se odnose na rad Javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

Službenica za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovorna zapovjedniku Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao čelniku tijela javne vlasti.

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                  

                                                                                                               Zapovjednik

                                                                                       Dinko Petrov  dipl.ing