Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Vatrogasno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koji se sastoji od tri člana. Jedan član je predstavnik osnivača JVP Grada Krka (Grad Krk), jednog člana imenuje Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, a jednog člana imenuju radnici JVP Grada Krka. Predsjednika Vatrogasnog vijeća biraju članovi između sebe glasovanjem na konstituirajućoj sjednici. Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanje pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vatrogasnog vijeća.

Klikni za dokumentaciju!